Recenzia: Partizáni na Slovensku

partizani_a_slovenskoV predvečer 70. výročia Slovenského národného povstania sa dostal do rúk záujemcom o tento úsek dejín zaujímavý počin. Jedná sa o zborník s názvom Partizáni a Slovensko, ktorý vzišiel z konferencie Partizáni na Slovensku vo svetle najnovších výskumov, uskutočnenej ešte vo februári minulého roku v Banskej Bystrici. Trinásť autorov sa snaží vysporiadať s fenoménom, ktorý dodnes čerí hladinu diskusií v rámci historickej obce či širšej verejnosti. Sami však uznávajú, že publikácia si nerobí nárok stať sa syntézou partizánskej problematiky, jej cieľ je skromnejší, ale stále dôležitý – podporiť ďalší výskum v tejto oblasti a takisto prispieť k skultúrneniu dialógu v rámci najnovších poznatkov.

Zborník je rozdelený do troch blokov. V prvom sa opisuje vývoj doterajšieho historického bádania o partizánoch a prvé skúsenosti slovenských vojakov s partizánskou vojnou na sovietskom území. Druhý, obsahovo najväčší blok, pozostáva z ôsmich štúdií, ktoré riešia partizánsku problematiku na regionálnej úrovni. Posledný blok sa zameriava na menej známe oblasti, ako výskyt antisemitizmu v odbojových zložkách, miestu partizánov v kolektívnej pamäti, či ich zobrazeniu v kinematografii minulého režimu.

Autori nastoľujú trend maximalizácie snáh o objektivitu v historickom bádaní. Podrobujú kritike krajné a deformačné interpretácie, ktoré sa produkovali pred rokom 1989 alebo naopak, tie z neoľudáckych pozícií. Zmysel publikácie vidím v tomto kontexte aj v tom, že sme dnes svedkami rôznych ideologicky podfarbených a motivovaných útokov na Povstanie ako aj pôsobenia hnutí, ktoré často využívajú práve predmetný úsek dejín (resp. celé obdobie existencie prvej Slovenskej republiky) na svoje súčasné politické ciele. Treba však spomenúť aj ďalší rozmer zborníka: spoločenské javy, hoc nám z nejakého dôvodu aj blízke či sympatické, treba takisto podrobovať kritickej reflexii a nenechať sa unášať iba na vlne idealistických hodnotení.

Bez obáv preháňania a umelej glorifikácie možno konštatovať, že Povstanie z roku 1944, ako aj osudy jednotlivcov v ňom, môžu aj dnes pôsobiť ako inšpirácia v oblasti aktívneho boja za niečo, v čo veríme, resp. aj proti niečomu, čo pokladáme za bytostne nebezpečné.


poli na vybrali.sme.sk